Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły składany w aplikacji NABOR .
  2. Klauzula RODO 
  3. Deklaracja wyboru drugiego języka obcego.
  4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał).
  5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał).
  6. Trzy fotografie podpisane na odwrocie.
  7. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2–5 regulaminu rekrutacji .
  8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).
  9. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
  10. Kserokopia metryki urodzenia (do wglądu, po przyjęciu do szkoły, we wrześniu 2024 r.).