Elektroniczny system naboru

 1. Nabór kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji NABOR
 2. System zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych w postaci zaszyfrowanej danych kandydata.
 3. Kandydat wprowadza wymagane w procesie rekrutacji dane samodzielnie. W przypadku problemów pomoc może uzyskać dzwoniąc do szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 (tel. 58 672 24 58).
 4. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych do systemu elektronicznego kandydat musi ustalić listę preferencji.
 5. Lista preferencji zawiera wszystkie oddziały, którymi zainteresowany jest kandydat uszeregowane od oddziału, na którym zależy mu najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej.
 6. Po uzupełnieniu wymaganych danych, kandydat drukuje Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025 zwany dalej wnioskiem.
 7. Podpisany przez pełnoprawnego rodzica lub prawnego opiekuna wniosek oraz wymagane dokumenty kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru.

Szkoła pierwszego wyboru kandydata to szkoła z oddziałem na którym mu najbardziej zależy, czyli tym który znajduje się na pierwszym miejscu listy jego preferencji.

 1. Kandydat wprowadza oceny z przedmiotów wskazanych w zasadach rekrutacji, szczególnie zwracając uwagę na język obcy nowożytny (we wszystkich profilach jest to język angielski). Na podstawie wprowadzonych przez kandydata ocen i wyników egzaminu ośmioklasisty oraz innych osiągnięć, system automatycznie wylicza kandydatom punkty, a po zakończeniu gromadzenia i weryfikacji dokonuje optymalnego przydziału kandydatów do oddziałów, z uwzględnieniem uzyskanych przez nich wyników punktowych oraz preferencji.
 2. W trakcie rekrutacji elektronicznej:
  1. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
  2. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  3. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
  4. kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły przy składaniu dokumentów posługuje się kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopiami lub oryginałami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeżeli posługuje się kopiami to tylko takimi, które zostały poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej,

  1. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole przedkłada w punkcie naboru oryginały: świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego woli uczęszczania do oddziału do którego został przyjęty. Jednocześnie składa deklarację wyboru drugiego języka.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, a z chwilą przyjęcia do szkoły do jego przestrzegania.