Terminy rekrutacji i składania dokumentów

Lp.

CzynnośćTermin
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do klasy dwujęzycznej

15.05.2023 r.  -  30.05.2023 r. 

do godz. 15:00

2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły z wyłączeniem klasy dwujęzycznej

15.05.2023 r.  -  20.06.2023 r. 

do godz. 15:00

3.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

(II termin obowiązuje wyłącznie kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie)

31.05.2023 r. - 12.06.2023 r.

(II termin do 06.07.2023 r.)

termin zostanie ogłoszony do 12.05.2023 r.

4.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

do 14.06.2023 r.

(II termin do 07.07.2023 r.)

termin zostanie ogłoszony do 12.05.2023 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginał).

Możliwość zmiany wniosku/ złożenie nowego wniosku przez kandydata z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

23.06.2023  r. - 12.07.2023 r. 

do  godz. 15:00

6.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i pozostałych wymaganych dokumentów.do 18.07.2023 r. 

do  godz. 15:00

7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.19.07.2023 r.
8.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Niedostarczenie oryginału dokumentów powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do szkoły.

20.07.2023 r.  - 26.07.2023  r. do  godz. 15:00
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.27.07.2023 r. do godz. 14:00
10.Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.27.07.2023 r.
11.Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.do 28.07.2023 r.