Zasady rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej
do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
W Wejherowie
w roku szkolnym 2024/25

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022 r. poz. 2431)
 3. Zarządzenie Nr 16/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025

 

 

§ 1.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Dokumentacja kandydata do klasy pierwszej zawiera:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  4. trzy fotografie podpisane na odwrocie,
 3. Kandydaci składają dokumenty w terminach ogłoszonych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
 4. Rekrutacja odbywa się przy wsparciu system elektronicznego Nabór

§ 2.

 1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy liceum decyduje suma punktów:
  1. uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  2. za oceny z zajęć edukacyjnych w zależności od wyboru klasy:

Klasa

Przedmioty

matematyczno-geograficzna

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

matematyczno-fizyczna

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka

biologiczno-chemiczna

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia

humanistyczno-biologiczna

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

prawnicza

j. polski, matematyka, j. angielski, historia

  1. za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. W procesie rekrutacji kandydat może maksymalnie otrzymać 200 punktów: 
  1. 100 punktów za egzamin ósmoklasisty,
  2. 72 punkty za oceny z przedmiotów o których mowa w ust. 1 pkt 2,
  3. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 2. Punkty za egzamin ósmoklasisty przelicza się w następujący sposób:
  1. wynik przedstawiony w procentach z:
   1. języka polskiego - mnoży się przez 0,35
   2. matematyki – mnoży się przez 0,35
  2. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3,
  3. wyniki obliczone zgodnie z pkt 2 i 3 sumuje się.
 3. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się z czterech zajęć edukacyjnych o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 według następujących zasad:
  1. celujący - 18 punktów,
  2. bardzo dobry - 17 punktów,
  3. dobry - 14 punktów,
  4. dostateczny - 8 punktów,
  5. dopuszczający - 2 punkty.
 4. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
   2. tytuł laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - 5 punktów;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
  5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  6. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułemw zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2–5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt;
  7. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu –  3  punkty.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artstycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 3.

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, zostaną przyjęci w pierwszej kolejności.
 2. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów przelicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

§ 4.

 1. W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy liczbę miejsc w wybranym oddziale, o przyjęciu zadecyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacyjnym.
 2. Zgodnie z wytycznymi Organu Prowadzącego, pierwszeństwo naboru mają absolwenci szkół podstawowych będący mieszkańcami Powiatu Wejherowskiego.

§ 5.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą .

§ 6.

 1. Kandydat składa  deklarację wyboru drugiego języka obcego nowożytnego.
 2. O przydziale do grup drugiego języka obcego nowożytnego decyduje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły oraz liczbę punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata.

§ 7.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.