Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego w I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Dotyczy zwolnień na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

  1. Rodzice ubiegający się o zwolnienie córki/syna z zajęć wychowania fizycznego przedkładają dyrektorowi szkoły podanie z załączoną opinią lekarza.
  2. Podanie o którym mowa w pkt 1, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w terminie do 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia przez lekarza.
  3. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym nauczyciela wf i wychowawcę klasy, który przekazuje informację rodzicom.
  4. Uczeń zwolniony z zajęć wf w trakcie trwania lekcji przebywa pod opieką nauczyciela wf.
  5. Uczeń zwolniony z zajęć wf umieszczonych w planie lekcji na pierwszej i ostatniej godzinie, może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy jego rodzice złożą dyrektorowi szkoły oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie.
pobierz treść podania